There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas Engine Generators

รีเทค เอ็นเนอร์ยี่ ผสานเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ก๊าซเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก๊าซชีวภาพ การบูรณาการเช่นนี้จะแนะนาให้เป็นอาคารโรงไฟฟ้า เป็นชุดสาเร็จในตู้ หรือติดตั้งในพื้นที่ปิดอย่างง่าย นอกจากนี้ ยังสามารถนาความร้อนจากเครื่องยนต์กลับมาใช้ในการผลิตพลังงานร่วมจากสองหรือสามแหล่งได้อีกด้วย
เราสามารถนาเสนอขนาดและชนิดที่เหมาะสมของเครื่องยนต์ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซชีวภาพที่มีอยู่ และสามารถดาเนินการติดตั้งและเชื่อมต่อเข้ากับโรงงานหรือสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าให้ด้วย

รีเทค เอ็นเนอร์ยี่ ได้ส่งมอบระบบต่างๆ รวมทั้งระบบบาบัดก๊าซครบชุดก่อนเข้าสู่เครื่องยนต์ก๊าซ เช่น ท่อส่งก๊าซติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดครบชุดสมบูรณ์ พัดลม สครับเบอร์ เครื่องกาจัดความชื้นจากก๊าซ และระบบไฟฟ้า หม้อแปลง และอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้า