There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

 

 

 

 

 

 

 

 


for Biogas Production and Biomass-to-Energy

ความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค ทาให้ยังคงต้องพึ่งพาการนาเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและไฟฟ้าจากสายส่งอยู่เป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันเริ่มมีความตระหนักแล้วว่ายังมีทรัพยากรในประเทศที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนพร้อมใช้งานอยู่ ทรัพยากรเหล่านี้คือของเสียจากกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์พลอยได้เช่นน้าเสียและกากของแข็งที่มีสารอินทรีย์อยู่จานวนมาก ทรัพยากรเหล่านี้มักเกิดจากอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นมันสาปะหลัง น้ามันปาล์ม อ้อย และเอทานอล รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รีเทค เอ็นเนอร์ยี่ ได้ประสบความสาเร็จในการพัฒนาโครงการต่างๆ สาหรับการผลิตและการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ รวมทั้งการเผาไหม้ชีวมวลและการนาความร้อนกลับคืนมาใช้ประโยชน์ เมื่อไม่นานมานี้พืชพลังงานที่ปลูกเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพโดยเฉพาะได้รับความสาคัญถือเป็นวาระแห่งชาติด้านพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย

Biogas

 • การหมักย่อยของน้ำเสียและของแข็งที่มีสารอินทรีย์อยู่จำนวนมาก
 • การกำจัดกำมะถัน (ซัลเฟอร์) จากก๊าซ (สครับเบอร์)
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเครื่องยนต์ก๊าซ
 • ระบบทำความสะอาดก๊าซชีวภาพให้บริสุทธิ์ (ปรับปรุงคุณภาพ)
 • การกักเก็บก๊าซ
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงผลิตก๊าซชีวภาพเดิม
 • การบำบัดน้ำเสียและกากของแข็งที่เหลือจากการหมักย่อย
Biomass

 • โรงไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม โดยใช้เชื้อเพลิงชนิดเดียวหรือหลายชนิด
 • ระบบการเตรียมเชื้อเพลิง
 • การอัดหรือห่อเป็นก้อนเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ
 • การนำพลังงานกลับคืนจากขยะมูลฝอยและเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF)
 • การหมักทำปุ๋ย