There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Competence

 


(click to enlarge)

 

 • การผลิตก๊าซชีวภาพในถังหมักประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับแต่ละชนิดของวัตถุดิบที่กำหนด
  (ใช้การกวนผสมทางกล โดยใช้น้ำ หรือโดยใช้ก๊าซชีวภาพเอง ตามแต่ละกรณี)
 • การบำบัดน้ำเสียและกากที่เหลือจากการหมัก (Digestate)
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือปรับปรุงโรงผลิตก๊าซชีวภาพเดิมที่มีสมรรถนะต่ำให้ทันสมัย
 • การปรับปรุงด้านความปลอดภัย
 • ระบบตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล (SCADA) ของก๊าซ
 • การกำจัดกำมะถัน (ซัลเฟอร์) จากก๊าซด้วยสครับเบอร์แบบชีวภาพ
 • เครื่องผลิตไฟฟ้าเครื่องยนต์ก๊าซติดตั้งในอาคาร ตู้สินค้า (Container) หรือในพื้นที่ปิด
  (แบบต่อกับสายส่ง และ/หรือแบบแยกเป็นอิสระ)
 • การนำความร้อนสูญเสียกลับมาใช้ประโยชน์จากน้ำมันร้อน น้ำร้อน ไอน้ำ หรือเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม (ผลิตพลังงานร่วมจากสองหรือสามแหล่ง)
 • การจัดหาหรือปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำสำหรับเชื้อเพลิงผสมหรือที่ใช้กับก๊าซชีวภาพอย่างเดียว
 • การจัดหาแฟลร์ต่างๆ
 • ถังเก็บก๊าซแบบเมมเบรน 2 ชั้น
 • การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ (CBG)
 • ถังหมักและถังเก็บก๊าซที่มีการเคลือบและยึดด้วยเหล็กกล้าสำหรับการก่อสร้างที่รวดเร็วและเรียบร้อยในขนาดต่างๆ
 • บริการอื่นๆ:
  • บริการหลังการขาย
  • การฝึกอบรมผู้เดินระบบ
  • การตรวจประเมินสมรรถนะและการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงาน
  • การวิเคราะห์วัตถุดิบ
  • การตรวจประเมินความปลอดภัย
  • การสนับสนุนด้านเอกสารสำหรับการขอใบอนุญาต ฯลฯ