There isn't any images, Please upload via modules management in admin section

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction & Mission

รีเทค เอ็นเนอร์ยี่ ก่อตั้งเมื่อปี 2547 โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการและการจัดหาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการผลิตและการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ


ด้วยเครือข่ายของหุ้นส่วนทางเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก รีเทค เอ็นเนอร์ยี่ จึงสามารถให้บริการและความช่วยเหลือแก่นักลงทุนในอุตสาหกรรมเหล่านี้ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ได้อย่างมืออาชีพ


วัตถุดิบที่แตกต่างกันย่อมต้องการเทคโนโลยีเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน รีเทค เอ็นเนอร์ยี่ จึงเสนอวิธีการที่ถูกต้องเพื่อจัดการกับของเสียของท่านอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากวัตถุดิบนั้นๆ พื้นที่ และงบประมาณที่มีอยู่ และด้วยหุ้นส่วนทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ เราจึงสามารถนำเสนอทางเลือกที่แข่งขันได้ซึ่งเป็นหลักประกันถึงกระบวนการที่ทำงานได้เป็นอย่างดี


เป้าหมายหลักประการหนึ่งของเราคือการผสมผสานระหว่างส่วนประกอบที่นำเข้ากับส่วนที่จัดหาในประเทศ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าไม่เกินงบประมาณที่คาดไว้ โดยยังคงรักษาคุณภาพ สมรรถนะ และความปลอดภัยไว้ได้


รีเทค เอ็นเนอร์ยี่ ให้บริการทั้งการพัฒนาโครงการ การจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ งานออกแบบก่อสร้าง รับเหมาแบบครบวงจร และงานจัดหา ติดตั้ง และเชื่อมต่อระบบ (Balance of Plant) สำหรับโครงการที่มีการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย


รีเทค เอ็นเนอร์ยี่ ยินดีตอบข้อสงสัยของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับท่าน